Content 2024

Vol. 43, 2024

This volume contains 9 articles.

Content 1/2024

Leiming Chen, Weishan Zhang, Cihao Dong, Ziling Huang, Yuming Nie, Zhaoxiang Hou, Sibo Qiao, Chee Wei Tan
pp. 1–37, doi: 10.31577/cai_2024_1_1
Bey Kun Chan, Olanrewaju Victor Johnson, XinYing Chew, Khai Wah Khaw, Ming Ha Lee, Alhamzah Alnoor
pp. 38–63, doi: 10.31577/cai_2024_1_38
Shveta Verma, Anju Bala
pp. 64–93, doi: 10.31577/cai_2024_1_64
Qin Zhao, Yaru Miao, Jie Lian, Xiaoya Li, Dongdong An
pp. 94–125, doi: 10.31577/cai_2024_1_94
Qian Huang, Youxing Chen, Zhaoba Wang, Xiang Chen, Asoke Nandi, Maozhen Li, Yong Jin
pp. 126–148, doi: 10.31577/cai_2024_1_126
Lu Wang, Xiao Han, Man Qi, Kang Wang, Peng Li
pp. 149–180, doi: 10.31577/cai_2024_1_149
László Kovács, Erika Baksáné Varga, Péter Mileff
pp. 181–212, doi: 10.31577/cai_2024_1_181
Xiaoyan Zhao, Shaopeng Guan, Yuewei Xue, Hao Pan
pp. 213–239, doi: 10.31577/cai_2024_1_213
Lulu Dong, Ning Ma, Hao Wang
pp. 240–260, doi: 10.31577/cai_2024_1_240