Content

New articles – 6/2020

Nilton Luiz Queiroz Junior, Anderson Faustino da Silva, Luis Gustavo Araujo Rodriguez
pp. 1117–1147, doi: 10.31577/cai_2020_6_1117
Amin Moradbeiky, Vahid Khatibi Bardsiri, Mehdi Jafari
pp. 1148–1171, doi: 10.31577/cai_2020_6_1148
Lev Utkin, Maxim Kovalev, Ernest Kasimov
pp. 1172–1202, doi: 10.31577/cai_2020_6_1172
Shuhei Kudo, Yusaku Yamamoto, Toshiyuki Imamura
pp. 1203–1228, doi: 10.31577/cai_2020_6_1203
Linxia Xiao, Yanjiang Wang, Baodi Liu, Weifeng Liu
pp. 1229–1249, doi: 10.31577/cai_2020_6_1229
Jakub Oravec, Ľuboš Ovseník, Ján Turán, Tomáš Huszaník
pp. 1250–1281, doi: 10.31577/cai_2020_6_1250
Mohammad Reza Mazinani, Seyyed Mojtaba Hoseini, Kourosh Dadashtabar Ahmadi
pp. 1282–1310, doi: 10.31577/cai_2020_6_1282
Peter Farkaš, Martin Rakús
pp. 1311–1335, doi: 10.31577/cai_2020_6_1311
Mohammad Mahdi Mojiri, Reza Ravanmehr
pp. 1336–1359, doi: 10.31577/cai_2020_6_1336

New articles – full versions – 1-2/2020

Full articles are available after 1 year.

Maozhen Li, Zhijun Ding
pp. 1–4, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_1
Zhancui Li, Longri Wen, Jimin Liu, Quanqiu Jia, Chengri Che, Chengfeng Shi, Haiying Cai
pp. 5–27, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_5
Hua He, Yu Zhao, Shanchen Pang
pp. 28–50, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_28
Pengwei Wang, Caihui Zhao, Wenqiang Liu, Zhen Chen, Zhaohui Zhang
pp. 51–82, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_51
Shanchen Pang, Dekun Dong, Shuyu Wang
pp. 83–104, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_83
Bo Zhang, Ya Zhang, Yanhong Bai, Jie Lian, Meizi Li
pp. 105–140, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_105
Shanchen Pang, Shihang Yu, Guiling Li, Sibo Qiao, Min Wang
pp. 141–155, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_141
Deyu Yuan, Haichun Sun
pp. 156–173, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_156
Jiao Li, Ru Yang, Zhijun Ding, Meiqin Pan
pp. 174–192, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_174
Dongming Xiang, Guanjun Liu
pp. 193–212, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_193
Xiwen Feng, Dong Han, Yinhua Tian
pp. 213–245, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_213
Xuezhen Cheng, Changan Wang, Jiming Li, Xingzhen Bai
pp. 246–263, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_246
Yuanxiu Teng, Liang Qi, Yuyue Du
pp. 264–297, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_264
Shaowu Zhu, Haichun Sun, Yongcheng Duan, Xiang Dai, Sangeet Saha
pp. 298–317, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_298
Yaoli Wang, Xiaohui Liu, Maozhen Li, Wenxia Di, Lipo Wang
pp. 318–339, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_318
Wei Wang, Cunhua Wang, Zhaoba Wang, Xiaoqian Zhao
pp. 340–360, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_340