Content

New articles – 2/2024

Shuqiang Jiang, Xiangyang Li, Zhijun Ding
pp. 261–265, doi: 10.31577/cai_2024_2_261
Shuying Huang, Mingyang Ren, Donglei Wu, Yong Yang, Weiguo Wan, Yingzhi Wei
pp. 266–294, doi: 10.31577/cai_2024_2_266
Siyuan Huang, Minqing Zhang, Yan Ke, Fuqiang Di, Yongjun Kong
pp. 295–316, doi: 10.31577/cai_2024_2_295
Mingzhu Zhang, Mengdi Sun, Huichao Sun, Zhonggui Sun
pp. 317–342, doi: 10.31577/cai_2024_2_317
Jun Li, Chao Yan, Qinglu Hou, Weiwei Zhou, Yin Gao
pp. 343–368, doi: 10.31577/cai_2024_2_343
Wei Yu, Zonglin Li, Qinglin Liu, Yufan Chen, Shengping Zhang, Jingbo Lin
pp. 369–392, doi: 10.31577/cai_2024_2_369
Yu Yang, Pan Wang, Yajuan Wu
pp. 393–413, doi: 10.31577/cai_2024_2_393
Pan Wang, Zedong Wu, Zicheng Ding, Bochuan Zheng
pp. 414–437, doi: 10.31577/cai_2024_2_414
Yunan Shi, Junxian Bao, Keyang Cheng, Weijie Shen, Jingfeng Tang, Yongzhao Zhan
pp. 438–457, doi: 10.31577/cai_2024_2_438
Bohao Zhang, Jiale Lu, Changbo Wang, Gaoqi He
pp. 458–481, doi: 10.31577/cai_2024_2_458
Xi-Ling Ye, Hong-Bo Zhang, Li-Jie Yang, Ji-Xiang Du
pp. 482–504, doi: 10.31577/cai_2024_2_482
Wenmei Sun, Yuan Zheng
pp. 505–528, doi: 10.31577/cai_2024_2_505

New articles – full versions – 2/2024

Full articles are available after 1 year.

Shuqiang Jiang, Xiangyang Li, Zhijun Ding
pp. 261–265, doi: 10.31577/cai_2024_2_261
Shuying Huang, Mingyang Ren, Donglei Wu, Yong Yang, Weiguo Wan, Yingzhi Wei
pp. 266–294, doi: 10.31577/cai_2024_2_266
Siyuan Huang, Minqing Zhang, Yan Ke, Fuqiang Di, Yongjun Kong
pp. 295–316, doi: 10.31577/cai_2024_2_295
Mingzhu Zhang, Mengdi Sun, Huichao Sun, Zhonggui Sun
pp. 317–342, doi: 10.31577/cai_2024_2_317
Jun Li, Chao Yan, Qinglu Hou, Weiwei Zhou, Yin Gao
pp. 343–368, doi: 10.31577/cai_2024_2_343
Wei Yu, Zonglin Li, Qinglin Liu, Yufan Chen, Shengping Zhang, Jingbo Lin
pp. 369–392, doi: 10.31577/cai_2024_2_369
Yu Yang, Pan Wang, Yajuan Wu
pp. 393–413, doi: 10.31577/cai_2024_2_393
Pan Wang, Zedong Wu, Zicheng Ding, Bochuan Zheng
pp. 414–437, doi: 10.31577/cai_2024_2_414
Yunan Shi, Junxian Bao, Keyang Cheng, Weijie Shen, Jingfeng Tang, Yongzhao Zhan
pp. 438–457, doi: 10.31577/cai_2024_2_438
Bohao Zhang, Jiale Lu, Changbo Wang, Gaoqi He
pp. 458–481, doi: 10.31577/cai_2024_2_458
Xi-Ling Ye, Hong-Bo Zhang, Li-Jie Yang, Ji-Xiang Du
pp. 482–504, doi: 10.31577/cai_2024_2_482
Wenmei Sun, Yuan Zheng
pp. 505–528, doi: 10.31577/cai_2024_2_505