Content 2023

Vol. 42, 2023

This volume contains 20 articles.

Content 2/2023

Xiaojun Lou, Guanjun Liu, Jian Li
pp. 257–279, doi: 10.31577/cai_2023_2_257
Kshitij Pathak, Sanjay Silakari, Narendra S. Chaudhari
pp. 280–310, doi: 10.31577/cai_2023_2_280
Xuan Thi Tran
pp. 311–339, doi: 10.31577/cai_2023_2_311
Włodzimierz Funika, Paweł Koperek, Tomasz Wiewióra
pp. 340–363, doi: 10.31577/cai_2023_2_340
Sofiane Benabbes, Sofiane Mounine Hemam
pp. 364–391, doi: 10.31577/cai_2023_2_364
Zhixin Zhang, Shuhao Jiang, Xuhua Pan
pp. 392–410, doi: 10.31577/cai_2023_2_392
Yongpan Wang, Yong Liu, Jianyi Zhang
pp. 411–435, doi: 10.31577/cai_2023_2_411
Naveen Kumar Akula, Sharief Basha Shaik
pp. 436–456, doi: 10.31577/cai_2023_2_436
Zongguo Mo, Qicong Wang, Hua Shi, Baobing Zhang, Wanxin Sui
pp. 457–479, doi: 10.31577/cai_2023_2_457
Jean Rosemond Dora, Ladislav Hluchý, Karol Nemoga
pp. 480–500, doi: 10.31577/cai_2023_2_480
Wangyang Yu, Zhuojing Ma, Xiaojun Zhai, Yuke Zhou, Weiwei Zhou, Yuan Liu
pp. 501–524, doi: 10.31577/cai_2023_2_501

Content 1/2023

Justas Kazanavičius, Dalius Mažeika
pp. 1–36, doi: 10.31577/cai_2023_1_1
Ali Sarhadi, Javad Akbari Torkestani
pp. 37–74, doi: 10.31577/cai_2023_1_37
Aditya Upadhyay, Dhruv Garg, Mukesh Singh
pp. 75–97, doi: 10.31577/cai_2023_1_75
Thanh Pham Dinh
pp. 98–125, doi: 10.31577/cai_2023_1_98
Serkan Özen, Volkan Atalay
pp. 126–156, doi: 10.31577/cai_2023_1_126
Peter Farkaš, Martin Rakús
pp. 157–190, doi: 10.31577/cai_2023_1_157
Anna Formica, Francesco Taglino
pp. 191–209, doi: 10.31577/cai_2023_1_191
Sha Li, Yong Liu, Shuang Wu, Shoujiang J. Zhang
pp. 210–233, doi: 10.31577/cai_2023_1_210
Peter Weisenpacher, Lukas Valasek, Jan Glasa
pp. 234–256, doi: 10.31577/cai_2023_1_234