Content 2/2023

Vol. 42, 2023, No. 2

This number contains 11 articles.

Xiaojun Lou, Guanjun Liu, Jian Li
pp. 257–279, doi: 10.31577/cai_2023_2_257
Kshitij Pathak, Sanjay Silakari, Narendra S. Chaudhari
pp. 280–310, doi: 10.31577/cai_2023_2_280
Xuan Thi Tran
pp. 311–339, doi: 10.31577/cai_2023_2_311
Włodzimierz Funika, Paweł Koperek, Tomasz Wiewióra
pp. 340–363, doi: 10.31577/cai_2023_2_340
Sofiane Benabbes, Sofiane Mounine Hemam
pp. 364–391, doi: 10.31577/cai_2023_2_364
Zhixin Zhang, Shuhao Jiang, Xuhua Pan
pp. 392–410, doi: 10.31577/cai_2023_2_392
Yongpan Wang, Yong Liu, Jianyi Zhang
pp. 411–435, doi: 10.31577/cai_2023_2_411
Naveen Kumar Akula, Sharief Basha Shaik
pp. 436–456, doi: 10.31577/cai_2023_2_436
Zongguo Mo, Qicong Wang, Hua Shi, Baobing Zhang, Wanxin Sui
pp. 457–479, doi: 10.31577/cai_2023_2_457
Jean Rosemond Dora, Ladislav Hluchý, Karol Nemoga
pp. 480–500, doi: 10.31577/cai_2023_2_480
Wangyang Yu, Zhuojing Ma, Xiaojun Zhai, Yuke Zhou, Weiwei Zhou, Yuan Liu
pp. 501–524, doi: 10.31577/cai_2023_2_501