Content 1-2/2020

Vol. 39, 2020, No. 1-2

This number contains 16 articles.

Maozhen Li, Zhijun Ding
pp. 1–4, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_1
Zhancui Li, Longri Wen, Jimin Liu, Quanqiu Jia, Chengri Che, Chengfeng Shi, Haiying Cai
pp. 5–27, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_5
Hua He, Yu Zhao, Shanchen Pang
pp. 28–50, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_28
Pengwei Wang, Caihui Zhao, Wenqiang Liu, Zhen Chen, Zhaohui Zhang
pp. 51–82, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_51
Shanchen Pang, Dekun Dong, Shuyu Wang
pp. 83–104, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_83
Bo Zhang, Ya Zhang, Yanhong Bai, Jie Lian, Meizi Li
pp. 105–140, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_105
Shanchen Pang, Shihang Yu, Guiling Li, Sibo Qiao, Min Wang
pp. 141–155, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_141
Deyu Yuan, Haichun Sun
pp. 156–173, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_156
Jiao Li, Ru Yang, Zhijun Ding, Meiqin Pan
pp. 174–192, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_174
Dongming Xiang, Guanjun Liu
pp. 193–212, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_193
Xiwen Feng, Dong Han, Yinhua Tian
pp. 213–245, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_213
Xuezhen Cheng, Changan Wang, Jiming Li, Xingzhen Bai
pp. 246–263, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_246
Yuanxiu Teng, Liang Qi, Yuyue Du
pp. 264–297, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_264
Shaowu Zhu, Haichun Sun, Yongcheng Duan, Xiang Dai, Sangeet Saha
pp. 298–317, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_298
Yaoli Wang, Xiaohui Liu, Maozhen Li, Wenxia Di, Lipo Wang
pp. 318–339, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_318
Wei Wang, Cunhua Wang, Zhaoba Wang, Xiaoqian Zhao
pp. 340–360, doi: 10.31577/cai_2020_1-2_340