Content 6/2017

Vol. 36, 2017, No. 6

This number contains 10 articles.

Marek Palkowski, Wlodzimierz Bielecki
pp. 1261–1282, doi: 10.4149/cai_2017_6_1261
Jiamiao Wang, Lei Li, Xindong Wu
pp. 1283–1311, doi: 10.4149/cai_2017_6_1283
Cuong Dinh Hoa Nguyen, Ngamnij Arch-int, Somjit Arch-int
pp. 1312–1334, doi: 10.4149/cai_2017_6_1312
Lizheng Guo, Yifei Zhang, Shuguang Zhao
pp. 1335–1360, doi: 10.4149/cai_2017_6_1335
Di Wu, Jiadong Ren
pp. 1361–1384, doi: 10.4149/cai_2017_6_1361
William Steingartner, Valerie Novitzká, Michaela Bačíková, Štefan Korečko
pp. 1385–1414, doi: 10.4149/cai_2017_6_1385
Xiaowang Zhang, Zhiyong Feng, Wenrui Wu, Mokarrom Hossain, Wendy MacCaull
pp. 1415–1446, doi: 10.4149/cai_2017_6_1415
Irena Jaworska, Janusz Orkisz
pp. 1447–1466, doi: 10.4149/cai_2017_6_1447
Djelloul Bouchiha, Mimoun Malki, Abdullah Alghamdi, Khalid Alnafjan
pp. 1467–1491, doi: 10.4149/cai_2017_6_1467
Michael Henke, Gerhard H. Buck-Sorlin
pp. 1492–1522, doi: 10.4149/cai_2017_6_1492